The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

General

General Articles

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

CONGRATULATIONS!

 

 

Gold Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yilin An
(No. **********4901)
Mingzhi Chen
(No. **********6814)
Xingguo Ding
(No. **********3587)
Peilun Han
(No. **********3765)
Peisong Li
(No. **********2261)
Zhihao Shang
(No. **********9429)
Yize Wang
(No. **********7237)
Hongni Wu
(No. **********3003)
Yicheng Xia
(No. **********1208)
Weizhuo Xu
(No. **********0807)
Rongchi Yao
(No. **********3626)
Xincheng Yu
(No. **********8981)
Xinyuan Yu
(No. **********3147)
Xi Yuan
(No. **********2494)
Runhe Zhang
(No. **********3686)

 

 

Silver Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Zhenyang Chen
(No. **********2542)
Jinxian Chen
(No. **********1077)
Leheng Cheng
(No. **********9907)
I Hin Cheung
(No. **********2789)
Zhicheng Fan
(No. **********4377)
Yuanhan Gao
(No. **********5365)
Zichen Gao
(No. **********0946)
Zihan Hua
(No. **********0460)
Lexing Huang
(No. **********2416)
Tianyu Huang
(No. **********8792)
Xinlin Jiang
(No. **********5835)
Tian Jin
(No. **********0541)
Tonglin Li
(No. **********9483)
Yiheng Lin
(No. **********1401)
Weiqi Liu
(No. **********6274)
Ziyao Liu
(No. **********4109)
Youhan Lu
(No. **********2507)
Timothy Ly
(No. **********1971)
Zhihang Shang
(No. **********0396)
Meixi Shen
(No. **********8595)
Yichen Shi
(No. **********7259)
Yuanqi Shi
(No. **********4776)
Zishuo Tian
(No. **********0969)
Xinkai Wang
(No. **********1098)
Zixuan Wang
(No. **********0000)
Jicheng Xiang
(No. **********0764)
Leli Xu
(No. **********9895)
Yuchen Xu
(No. **********3580)
Zhongyong Yu
(No. **********4264)
Ruoxi Zhang
(No. **********2266)
Yixian Zhang
(No. **********0363)
Chunxi Zheng
(No. **********2808)
Liyu Zhuo
(No. **********6774)

 

 

Bronze Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Linxian Chen
(No. **********4580)
Sheng Yang Chen
(No. **********8922)
Shikun Chen
(No. **********7176)
Rui Cui
(No. **********3723)
Rongxuan Dai
(No. **********2149)
Qiguang Gu
(No. **********8318)
Daniel Zd Guo
(No. **********3135)
Jingbin Hu
(No. **********8745)
Yanming Huang
(No. **********4524)
Zixuan Huang
(No. **********9559)
Jingyang Jiang
(No. **********4552)
Jun Jiang
(No. **********9058)
Xiheng Jing
(No. **********4439)
Qiyuan Li
(No. **********0048)
Ryan Li
(No. **********3672)
Jingxuan Lin
(No. **********3518)
Hanzhao Liu
(No. **********3339)
Xiaochen Liu
(No. **********2718)
Jiayin Min
(No. **********0502)
Bo Peng
(No. **********3089)
Zirui Peng
(No. **********2245)
Xiaoming Qin
(No. **********4756)
Jiaqi Qiu
(No. **********8035)
Lin Shi
(No. **********3015)
Youxuan Sun
(No. **********8841)
Yuhan Sun
(No. **********3114)
Yuxuan Tao
(No. **********1362)
Jiayin Teng
(No. **********3885)
Qige Wang
(No. **********8450)
Xueyuan Wang
(No. **********1257)
Haotian Wu
(No. **********8476)
Jianing Wu
(No. **********3490)
Junqi Wu
(No. **********0361)
Qiyou Wu
(No. **********0825)
Tianyu Xie
(No. **********3331)
Hanchu Xiong
(No. **********6446)
Yuankun Xu
(No. **********8479)
Zhuolun Xu
(No. **********0066)
Taocheng Yang
(No. **********5571)
Ruiqin Ye
(No. **********2658)
Keer Yu
(No. **********0856)
Haojun Zeng
(No. **********8722)
Wenxi Zeng
(No. **********2245)
Haoning Zhang
(No. **********5996)
Runqi Zhang
(No. **********3541)
Linda Su Zhao
(No. **********8363)
Xinyi Zhao
(No. **********7857)
Zicheng Zhou
(No. **********2669)

 

 

Proficiency Award

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Cheng Chen
(No. **********2788)
Hongyuan Chen
(No. **********4486)
Houlin Chen
(No. **********6444)
Yuhan Chen
(No. **********2309)
Wenxi Dai
(No. **********3099)
Zile Deng
(No. **********2089)
Erze Gao
(No. **********3387)
Yi Gu
(No. **********1333)
Jiaxuan Guo
(No. **********3444)
Junyu Huang
(No. **********2432)
Ziyue Huang
(No. **********8351)
Meiyan Jin
(No. **********3213)
Soonwoo Kwon
(No. **********3422)
Haoxuan Li
(No. **********2738)
Yiwen Li
(No. **********2268)
Ziduan Li
(No. **********2026)
Lixiang Liang
(No. **********7382)
Xingyu Lin
(No. **********3741)
Chu'rui Liu
(No. **********2638)
Linhan Liu
(No. **********0832)
Xu Lu
(No. **********3337)
Bangyan Luo
(No. **********2043)
Ruixi Luo
(No. **********2615)
Shirley Ma
(No. **********2030)
Ruohan Qi
(No. **********0174)
Zhanyu Qu
(No. **********2648)
Ruocheng Shi
(No. **********2485)
Xuanrong Su
(No. **********2443)
Haoqi Sun
(No. **********8993)
Xuyang Sun
(No. **********3490)
Yichen Sun
(No. **********7645)
Hongyuan Tang
(No. **********3256)
Manru Tao
(No. **********1751)
Jitian Tong
(No. **********2941)
Grace Wang
(No. **********0964)
Haoze Wang
(No. **********9214)
Jiahui Wang
(No. **********2748)
Shibo Wang
(No. **********3211)
Tianrui Wang
(No. **********8081)
Ze Hao Wen
(No. **********3474)
Yee Nok Wong
(No. **********9858)
Xueyi Wu
(No. **********3670)
Xinyan Xie
(No. **********1026)
Yilin Xu
(No. **********3198)
Chen Yan
(No. **********6605)
Jihong Yang
(No. **********3602)
Shiwen Yin
(No. **********3200)
Hantao Zhang
(No. **********2269)
Jiarui Zhang
(No. **********2164)
Jin hong Zhang
(No. **********4768)
Zhenyu Zhang
(No. **********3397)
Jialuo Zhao
(No. **********7561)
Xuyang Zhao
(No. **********1977)
Yuan Zhong
(No. **********2857)
Yikham Zhou
(No. **********2414)
Zisu Zhou
(No. **********4685)
Ziyu Zhou
(No. **********5071)
Ziyu Zhuang
(No. **********3313)
   

CONGRATULATIONS!

 

 

Gold Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Lingjun Dai
(No. **********5510)
Zixuan Huang
(No. **********1987)
Jiashuo Li
(No. **********9032)
Chao Ren
(No. **********2924)
Yanting Song
(No. **********0364)
Yunxi Tang
(No. **********1975)
Huiwen Xiao
(No. **********3565)
Yangdeyi Yang
(No. **********3349)
Yuwei Zhang
(No. **********0853)

 

 

Silver Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Chenchen Chu
(No. **********3180)
Zixuan Chu
(No. **********6451)
Yunheng Fan
(No. **********1177)
Wendi Li
(No. **********1873)
Kunyang Liu
(No. **********3188)
Zhongshu Liu
(No. **********5442)
Erica Pan
(No. **********7365)
Yuexuan Su
(No. **********4668)
Sophie Yang Sun
(No. **********3516)
Yonghe Wang
(No. **********2373)
Yuanhao Wei
(No. **********1992)
Shaolong Xiang
(No. **********2747)
Jiayi Zhang
(No. **********0828)
Jingzhi Zhang
(No. **********2243)
Xunan Zhang
(No. **********4863)
Zhanming Zhang
(No. **********2476)
Hao Zheng
(No. **********5295)
 

 

 

Bronze Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Isabel Chen
(No. **********0911)
Kuangda Chen
(No. **********1231)
Ruining Deng
(No. **********2131)
Chengyu Fan
(No. **********3767)
Linxi Feng
(No. **********1416)
Junxi He
(No. **********3679)
Chujie Hong
(No. **********1844)
Cheng Huang
(No. **********3466)
Huihui Huang
(No. **********4580)
Chaoyi Jiang
(No. **********2360)
Feng-ming Kuo
(No. **********6123)
Larry Lee
(No. **********3759)
Enqi Li
(No. **********4573)
Botang Liang
(No. **********2923)
Yifan Lin
(No. **********2654)
Zeyi Liu
(No. **********1721)
Qianli Lyu
(No. **********2303)
Zhenghao Min
(No. **********1839)
Jiayi Tian
(No. **********4230)
Haotong Wang
(No. **********2695)
Lixing Wang
(No. **********0683)
Xiyao Wang
(No. **********6391)
Jixuan Wang
(No. **********1938)
Zijun Yin
(No. **********3302)
Yue You
(No. **********3551)
Hanming Kevin Zeng
(No. **********4323)
Yonggan Zhang
(No. **********4213)

 

 

Proficiency Award

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Alfred Jan Wang
(No. **********1082)
Jiuzhou Cheng
(No. **********4571)
Zhifang Deng
(No. **********1261)
Junwei Fu
(No. **********3412)
Jiaming Gong
(No. **********3437)
Zhen Guo
(No. **********4373)
Yanxuan He
(No. **********2348)
Hongyu Fu
(No. **********5232)
Xikai Huang
(No. **********1336)
Ziyue Jia
(No. **********9717)
Boning Li
(No. **********5306)
Zhenting Li
(No. **********2593)
Taksum Ling
(No. **********4903)
Xuanqi Liu
(No. **********3808)
Keyang Lu
(No. **********4442)
Zhengqiuyuan Miao
(No. **********2137)
Bowen Ou
(No. **********3269)
Yan Pang
(No. **********1238)
Ran Ran
(No. **********3857)
Minzheng Song
(No. **********2826)
Hui Sun
(No. **********1680)
Tianyun Tan
(No. **********5079)
Kao-che Tang
(No. **********2649)
Yucheng Tao
(No. **********2267)
Boyue Wang
(No. **********3558)
Mengping Xia
(No. **********0301)
Yutong Xu
(No. **********2157)
Zihan Xu
(No. **********2461)
Shumin Yan
(No. **********5489)
Beirui Ying
(No. **********9473)
Ruoxi Yuan
(No. **********2407)
Yangzonghan Zhang
(No. **********3216)
Hanyu Zheng
(No. **********1728)
Lantian Zhou
(No. **********2282)
   

CONGRATULATIONS!

 

 

Gold Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yuanhang An
(No. **********2642)
Lihao Chen
(No. **********3699)
Chenxi Gu
(No. **********4115)
Haokun Guo
(No. **********4471)
Jiaqi Hu
(No. **********0984)
Yi ru Huang
(No. **********9051)
Zeyu Ji
(No. **********2522)
Yiling Jiang
(No. **********0916)
Siran Lang
(No. **********2826)
Chenghan Li
(No. **********8945)
Hanyu Liu
(No. **********3448)
Yixuan Luo
(No. **********3395)
Qiuyuan Ma
(No. **********2638)
Sixue Qiao
(No. **********3156)
Jiayu Sun
(No. **********0200)
Yunchao Tan
(No. **********2805)
Xingdu Wang
(No. **********2093)
Yihan Wang
(No. **********2916)
Heng Xu
(No. **********2744)
Haoyi Yu
(No. **********1558)
Yihan Yu
(No. **********8560)
Zhile Yu
(No. **********9393)
Huanrui Zhang
(No. **********6977)
Jin Zhang
(No. **********1662)

 

 

Silver Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Muyang Chen
(No. **********1513)
Pengyuan Chen
(No. **********1404)
Sitong Chen
(No. **********3243)
Siyi Chen
(No. **********5164)
Yanling Chen
(No. **********1929)
Kang Cheng
(No. **********8136)
Yixin Da
(No. **********2443)
Zhixuan Dai
(No. **********7875)
Jiluo Dong
(No. **********1350)
Boshi Feng
(No. **********9737)
Yingshi Gu
(No. **********1100)
Baijie He
(No. **********9846)
Tianfang He
(No. **********2786)
Michael Jia Dong Ho
(No. **********3894)
Yikang Hong
(No. **********1786)
Qichao Huang
(No. **********2842)
Zihan Huang
(No. **********3848)
Jiaqiang Huang
(No. **********3453)
Zhilin Huang
(No. **********3846)
Yunheng Jiang
(No. **********8844)
Jessica Yuanzhi Li
(No. **********4392)
Zirui Li
(No. **********6160)
Jiageng Liu
(No. **********1066)
Jiarui Liu
(No. **********0734)
Zenan Mao
(No. **********3391)
Yuping Pan
(No. **********8190)
Meixuan Song
(No. **********3848)
Yuxuan Su
(No. **********1647)
Zonghao Sui
(No. **********4845)
Tang Tang
(No. **********0799)
Jingen Wang
(No. **********1615)
Kinglok Wang
(No. **********2869)
Tianyuan Wang
(No. **********2171)
Haozhe Wu
(No. **********4380)
Jinghan Wu
(No. **********8437)
Minyuan Wu
(No. **********1437)
Yuhao Xiang
(No. **********2743)
Zeming Xie
(No. **********4687)
Tairan Xiong
(No. **********3425)
Zhiyao Yang
(No. **********1309)
Shengyan Yu
(No. **********9005)
Sophia Yu
(No. **********4675)
Yuchen Zhan
(No. **********1328)
Jiaxuan Zhang
(No. **********6257)
Liting Zhang
(No. **********4860)
Ruoxin Zhang
(No. **********1906)
Zichen Zhao
(No. **********1490)
Aiden Ruipeng Zhou
(No. **********1776)
Miaoyu Zhou
(No. **********7787)
   

 

 

Bronze Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yujia Ai
(No. **********4064)
Yixuan Bai
(No. **********8959)
Jiaming Chen
(No. **********2438)
Zixing Chen
(No. **********3555)
Yeukyu Cheung
(No. **********9011)
Bowen Deng
(No. **********1711)
He Deng
(No. **********1248)
Zhenzhe Dong
(No. **********1761)
Simeng Du
(No. **********1979)
Tianrui Gu
(No. **********3257)
Yiting He
(No. **********8166)
Minshen Hu
(No. **********2625)
Xiu Wen Hu
(No. **********0991)
Yibai Hu
(No. **********2529)
Yueze Hua
(No. **********9906)
Yichen Huang
(No. **********4334)
Luming Jia
(No. **********6134)
Zhuokun Jian
(No. **********9227)
Peifu Jiang
(No. **********2234)
Xinyi Kong
(No. **********0951)
Che Li
(No. **********1010)
Haoyu Li
(No. **********4676)
Shuxuan Li
(No. **********4899)
Xinyang Li
(No. **********1535)
Yuxin Liang
(No. **********0361)
Donghe Lin
(No. **********3845)
Haofeng Liu
(No. **********0960)
Jiankun Liu
(No. **********9855)
Mingqian Liu
(No. **********3232)
Zhixing Liu
(No. **********7158)
Xuancheng Lu
(No. **********1046)
Zihan Lu
(No. **********7903)
Qian Ouyang
(No. **********2868)
Xiaoyu Pan
(No. **********8038)
Junsen Qin
(No. **********0135)
Jiazhen Ren
(No. **********2722)
Zian Sheng
(No. **********1596)
Angela Shi
(No. **********2249)
Wei Si
(No. **********4796)
Leqi Situ
(No. **********9040)
Yinan Song
(No. **********2381)
Guanzhuo Sun
(No. **********2182)
Wanjia Sun
(No. **********7531)
Yehan Tan
(No. **********4751)
Yuexi Tan
(No. **********2888)
Yang Tian
(No. **********3576)
Juntian Wang
(No. **********0562)
Chuxuan Wei
(No. **********4683)
Youqi Wu
(No. **********6291)
Yuan Xi Wu
(No. **********0644)
Yuxuan Wu
(No. **********6662)
Yuchen Wu
(No. **********3738)
Luming Xia
(No. **********5324)
Mingxuan Xiao
(No. **********1617)
Su Xie
(No. **********7081)
Haojun Xu
(No. **********5812)
Yixi Xu
(No. **********2286)
Kexi Yan
(No. **********2063)
Jinhuai Yang
(No. **********3442)
Kaicheng Frank Yang
(No. **********3419)
Sitao Yang
(No. **********4164)
Yuhao Yang
(No. **********3268)
Xintao Yao
(No. **********1412)
Yitong Yao
(No. **********1433)
Zijun Ye
(No. **********3511)
Baining Zhang
(No. **********2305)
Ziyuan Zhang
(No. **********8564)
Wenda Zhang
(No. **********1487)
Zheyu Zhao
(No. **********7982)
Zichen Zhao
(No. **********1467)
Haoyuan Zheng
(No. **********4833)
Runlan Zheng
(No. **********3028)
Yulin Zhong
(No. **********4274)
Kangyi He
(No. **********2454)
 

 

 

Proficiency Award

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Chuyi Cao
(No. **********1019)
Yi Chen Cao
(No. **********3196)
Kairui Che
(No. **********3433)
Ho Sum Chen
(No. **********3487)
Jingyi Chen
(No. **********8417)
Munan Chen
(No. **********0239)
Tao Chen
(No. **********5976)
Xiqiao Kenneth Chen
(No. **********1856)
Yian Chen
(No. **********7357)
Weiran Cheng
(No. **********2901)
Zhiqing Ding
(No. **********8052)
Zhuo Yu David Dong
(No. **********3614)
Mingze Gao
(No. **********3876)
Jinji Gu
(No. **********6799)
Ao Guo
(No. **********1615)
Sicheng Han
(No. **********3333)
Zhen Han
(No. **********8179)
Weibo Hao
(No. **********0740)
Kira Pei-chi Hart
(No. **********1371)
Yanling Hu
(No. **********3796)
Zihan Hu
(No. **********5224)
Jianxiang Hua
(No. **********0250)
Ruining Hua
(No. **********4209)
Luozhang Huang
(No. **********1654)
Yu Huang
(No. **********4046)
Tianyi Jiang
(No. **********0682)
Jiaxu Jin
(No. **********3107)
Yitong Jin
(No. **********4796)
Zukai Kuang
(No. **********0289)
Dongxiao Lei
(No. **********3102)
Dumin Li
(No. **********1179)
Jiangnan Li
(No. **********5369)
Jiatu Li
(No. **********9422)
Jingyi Li
(No. **********0684)
Kewei Li
(No. **********2863)
Li Li
(No. **********2235)
Mingchen Li
(No. **********1706)
Peixuan Li
(No. **********2983)
Rongxin Li
(No. **********9692)
Simin Li
(No. **********4646)
Wenxi Li
(No. **********7026)
Xile Li
(No. **********4745)
Yixuan Li
(No. **********1476)
Yunze Li
(No. **********3575)
Weiyi Lin
(No. **********2359)
Yuming Lin
(No. **********5335)
Jinjie Liu
(No. **********2612)
Yupeng Liu
(No. **********3348)
Yuyang Liu
(No. **********2505)
Yuyao Liu
(No. **********2759)
Xuzhe Ma
(No. **********4782)
Jun Pan
(No. **********0678)
Shenghang Peng
(No. **********1303)
Chengyou Qian
(No. **********2573)
Yicheng Ren
(No. **********3220)
Yilin Ren
(No. **********1945)
Jingting Shen
(No. **********6896)
Leonardo Shen
(No. **********2380)
Yuhan Su
(No. **********1601)
Chujian Sun
(No. **********2883)
Charlie Tao
(No. **********3803)
Zichen Tong
(No. **********2057)
Tsz Lu Tiger Yuan
(No. **********3790)
Chenghan Wang
(No. **********9551)
Hung Cheung Wang
(No. **********1487)
Meihan Wang
(No. **********3468)
Qitong Wang
(No. **********4487)
Shuo Wang
(No. **********3842)
Yansheng Wang
(No. **********9245)
Yilin Wang
(No. **********2167)
Zixun Wang
(No. **********9108)
Sihan Wei
(No. **********9962)
Yuanchen Wei
(No. **********1134)
Yutong Wei
(No. **********1637)
Momu Wen
(No. **********5156)
Haojia Weng
(No. **********2733)
Chengyou Wu
(No. **********6943)
Ruibin Wu
(No. **********6634)
Yucheng Wu
(No. **********3588)
Boyuan Xia
(No. **********1467)
Ziruo Xia
(No. **********1770)
Ziyan Xian
(No. **********8788)
Siyong Xiang
(No. **********7985)
Ningcan Xu
(No. **********2484)
Xinyue Xu
(No. **********0655)
Zhaozhe Xu
(No. **********3733)
Yihuan Xu
(No. **********4816)
Ruixuan Yan
(No. **********1472)
Mingjun Yang
(No. **********3473)
Ziyi Ye
(No. **********2699)
Zhihui Yin
(No. **********4867)
Jinting Zhai
(No. **********4905)
Zizhen Zhai
(No. **********4275)
Hanwen Zhang
(No. **********0903)
Jili Zhang
(No. **********8905)
Youming Zhang
(No. **********4151)
Bowen Zheng
(No. **********3440)
Qixin Zheng
(No. **********2949)
Boyu Zhou
(No. **********0968)
Austin Qilin Zhu
(No. **********0657)
Canyao Zhu
(No. **********1461)
Jinhui Zhu
(No. **********0800)
Quanfeng Zhu
(No. **********1574)