The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

2016 Math League International Summer Tournament (Elementary School, Grades 3 - 6)

Award Winners for Individual Competition (Grades 3 - 4):
Gold Medals: Xuan Jiang, Davis Zong Jr.
Silver Medals: Yuhang Wu, Charles Hua
Bronze Medals: Qinghan Wang, Christopher Zhou, Qiyue Xu

Award Winners for Individual Competition (Grades 5 - 6):
Gold Medal: John Gupta-She
Silver Medals: Xingrun Wang, Tianyang Huang
Bronze Medals: Zhengyu Jin, Qiming Lin, Xuan Chen, Yuchun Zhao

Award Winners for Team Competition (Grades 3 - 4):
Gold Medals: Yueyang Ma, Weicheng Sun, Kexin Kang, Polaris Hayes, Qiyue Xu, Xuan Jiang, Ruizhe Su, Christopher Zhou, Junjie Hao, Xixi Chu

Award Winners for Team Competition (Grades 5 - 6):
Gold Medals: Xuan Chen, Haoyun Luo, Yuqian Tang, Boni Sun, Haitong Lian, Yichuan Li, Jingxin Yuan, Amier Jin, Zhexuan Feng, Le Zhang